Bruk av søppelrom - migrert til vibbo

Søppelrommet er til hensetting av vanlig husholdningsavfall. Avfallet går til gjenvinning og skal sorteres etter type: matavfall (grønn pose), plastemballasje (blå pose) og restavfall. Papp og papir legges i egen konteiner. 

Alt annet avfall er beboers eget ansvar og skal leveres på returpunktene eller til gjenvinningstasjonene. Dette inkluderer glass- og metallemballasje, EE-avfall, klær og sko, metall, farlig avfall, trevirke, hageavfall og bygg- og rivingsavfall. Hensetting av slikt avfall i søppelrommet påfører borettslaget ekstrautgifter i form av bortkjøring, og forsøpler fellesområdene våre. 

Vi ber om at beboere viser hensyn ved å overholde dette ansvaret.

Dersom dere trenger å midlertidig lagre avfall som til eksempel hvitevarer og gamle møbler kan dere ta kontakt med styret om å få lagre det i fellesboden i en kortere periode.